Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Privacyverklaring

IPZO hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Uw dossier
De wet verplicht gz-psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Geheimhouding
Wij hebben als gz-psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in zeer bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en uw kinderen
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders de rechten van het kind uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden deze rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een jongere zijn rechten zelfstandig uit. Is een kind vanaf twaalf jaar door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Uw rechten
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Meer informatie
Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen of mailen met:
IPZO
Graafseweg 105
6512 BS NIJMEGEN

088-7001100

informatie@ipzo.nlPrivacyverklaring omtrent gebruik van de website

IPZO - Angstbehandelcentrum (hierna genoemd: IPZO) hanteert het volgende privacy beleid voor het gebruik van haar website www.ipzo.com.

Algemeen
IPZO gebruikt gegevens over bezoekers van haar website niet om aanbiedingen van producten en/of diensten toe te sturen (e-mailspam e.d.). IPZO stelt gegevens over haar bezoekers van de website niet aan derden ter beschikking.

Waar in dit privacy beleid wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning en dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief eventuele zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. Wij gaan niet na welk ip-nummer een bezoeker op welk moment gebruikt. Deze gegevens herleiden wij dus niet tot uw persoon.

IPZO registreert geen bijzondere persoonsgegevens (zoals godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele geaardheid, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een (vak)vereniging).

Persoonlijke gegevens
IPZO zal altijd duidelijke kenbaar maken wanneer persoonlijke gegevens vereist zijn. U heeft altijd de mogelijkheid het verstrekken van deze gegevens te weigeren, maar het zou kunnen dat u in dat geval niet volledig gebruik kunt maken van alle diensten die IPZO aanbiedt.

Webbezoek
Wanneer u onze website bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na welk ip-nummer een bezoeker op welk moment gebruikt. Deze gegevens herleiden wij dus niet tot uw persoon.

Cookies
IPZO kan gebruik maken van cookies op haar website. Cookies zijn tekstbestanden die in de browserbestanden van uw eigen computer geplaatst worden als u onze website bezoekt. De cookies worden in sommige gevallen opgeslagen op de harde schijf van uw computer. De informatie die we inzamelen met behulp van cookies is geen persoonlijke of gevoelige informatie. Indien uw browser dit toelaat kunt u cookies weigeren maar de mogelijkheid bestaat dat sommige delen van de website vervolgens niet naar behoren functioneren. Derden zijn niet toegestaan cookies op onze website te plaatsen.

Google Analytics
IPZO kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om IPZO te helpen analyseren hoe bezoekers van de website gebruik maken. De informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, algemeen internetgebruik en dergelijke. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover zij beschikt. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het zoals hierboven beschreven verwerken van informatie door Google.

Uitzonderingen door misbruik
Wanneer wij van mening zijn dat er sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze diensten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij stappen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder/voogd, toezichthouder, leidinggevende en dergelijke, of om aangifte te kunnen doen of u voor het gerecht te dagen.

IPZO stelt alleen gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Aanpassing privacy verklaring
IPZO behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze webpagina gepubliceerd worden.